Naam ondernemer: Bijou Daisy
KvK-nummer: 59586915
BTW-identificatienummer NL001713357B47

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van bijou-daisy.nl zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van bijou-daisy.nl worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door bijou-daisy.nl ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Overeenkomsten

2.1 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door bijou-daisy.nl. Bijou-daisy.nl is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt bijou-daisy.nl dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro’s, inclusief BTW.

3.2 Betaling verloopt via Mollie payments. Er zijn verschillende betaalmogelijkheden beschikbaar zoals iDEAL, PayPal en Bancontact.

3.3 Betaling kan geschieden per vooruitbetaling door bankoverschrijving. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van bijou-daisy.nl.

3.4 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is bijou-daisy.nl gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

Artikel 4. Levering

4.1 De door bijou-daisy.nl opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u. De producten worden namens de klant aangeboden bij de verzender.

4.3 Bijou-daisy.nl is niet aansprakelijk voor verlies en/of beschadiging van de goederen tijdens verzending via PostNL.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan bijou-daisy.nl verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 6. Reclames en aansprakelijkheid

6.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u bijou-daisy.nl daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen vierentwintig uur (24 uur) na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk/email en gemotiveerd kennis te geven.

6.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft bijou-daisy.nl de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

6.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u als particulier het recht het product binnen veertien (14) dagen na aflevering aan bijou-daisy.nl te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.

Artikel 7. Overmacht

7.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft bijou-daisy.nl in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat bijou-daisy.nl gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

7.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan bijou-daisy.nl kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 8. Diversen

8.1 Indien u aan bijou-daisy.nl schriftelijk opgave doet van een adres, is bijou-daisy.nl gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan bijou-daisy.nl schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

8.2 Bijou-daisy.nl is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

8.3 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 9. Privacy

Bijou-daisy.nl geeft geen persoonsgegevens van de klant aan derden door zonder toestemming van de klant. Bijou-daisy.nl gebruikt klantgegevens ten behoeve van het verwerken van de bestellingen of het verzenden van nieuwsbrieven. Een uitgebreide Privacy Policy vind je onderaan de homepagina of klik op deze link Privacy Policy

Artikel 10. Copyright

Niets van deze website mag zonder toestemming van bijou-daisy.nl worden verveelvoudigd, opgeslagen in een (geautomatiseerd) gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in welke wijze dan ook, noch worden gebruikt voor andere sites.

Gegevens:

Bijou-daisy.nl staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Den Haag

Kvk nr. 59586915
BTW nr. NL001713357B47
ING nr. NL02 INGB 0006 4395 23
infoatbijou-daisy.nl
Mary Dresselhuysweg 42
2652 LD Berkel en Rodenrijs
telefoon: 06-27448006

—————————————————————————————————————————————

Bijou Daisy aanvullende informatie:

Onze artikelen:

• Al onze sieraden/accessoires zijn op voorraad (mits anders staat vermeld) en worden binnen 3 werkdagen verzonden. Indien er een product niet op voorraad is, dan ontvang je hier bericht van.

. Sieraden van ons eigen sieradenmerk “Daisy’s Collection” worden vaak gemaakt na bestelling. Hierdoor kan het verzenden hiervan langer duren dan 3 werkdagen.

• Alle prijzen zijn inclusief BTW.

• Bijou Daisy streeft ernaar haar foto’s zo duidelijk en reëel mogelijk op de website te plaatsen. Echter, het blijven foto’s en ook door het beeldscherm kunnen kleuren (iets) afwijken van de werkelijkheid.

In sommige gevallen zijn er producten waar meerdere exemplaren van op voorraad zijn. Het uiteindelijk, geleverde product kan dan afwijken van het exemplaar, getoond op de foto. Dit geldt ook voor de sieraden van “Daisy’s Collection”.